Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: Van Roy
Reiniging en Rioolbeheer B.V., gevestigd te Castelré, hierna te noemen:
Opdrachtnemer.

A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan
Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden.
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoe genaamd ook,
waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, danwel direct verband
houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden
verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval
omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst.
3. Overeenkomst: elke (digitale of schriftelijke) afspraak tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer tot het verrichten van één of meer Werkzaamheden door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de
offerte.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mondeling of
schriftelijk verstrekte informatie en/of ter beschikking gestelde gegevens,
waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Ondergeschikten: alle werknemers van Opdrachtnemer en/of door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan wie geen procuratie is verleend.

B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook
genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om
Werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten, alsmede op alle daaruit
voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en
voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn
overeengekomen.
3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De
toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

C. Offerte
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien
Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen
dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet
gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
4. In de offertes gaat Opdrachtnemer er van uit dat alle Werkzaamheden op
de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en
omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan
Opdrachtnemer te worden opgegeven. Opdrachtnemer zal dan in de offerte
expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door Opdrachtnemer
rekening is gehouden.
5. Een door Opdrachtnemer opgestelde offerte geldt niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het verzoek tot het uitbrengen
van offertes en opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
7. Offertes kunnen zowel schriftelijk als elektronisch per e-mail worden
uitgebracht.

D. Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt op een van de navolgende wijzen en tijdstippen
tussen partijen tot stand:
a. hetzij, indien een offerte wordt toegestuurd, op het moment waarop
Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor
akkoord ondertekende offerte heeft terug ontvangen;
b. hetzij, indien een offerte wordt toegestuurd, op het moment waarop
Opdrachtgever schriftelijk dan wel elektronisch per e-mail akkoord op
de offerte heeft gegeven;
c. hetzij, indien geen offerte wordt toegestuurd, op het moment waarop
een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever
uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
d. hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is
voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment
waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een
aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van de partijen niettemin vrij te bewijzen dat de
Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is
totstandgekomen.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
3. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de
Overeenkomst zijn slechts mogelijk schriftelijk en met instemming van
partijen. De schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de
Overeenkomst worden gehecht.
4. Afspraken of overeenkomsten met Ondergeschikten van Opdrachtnemer
binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze afspraken of overeenkomsten door
de directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
5. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de aard of strekking
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is
aangegaan.
6. Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever die ziet op het
verrichten van Werkzaamheden is uitsluitend mogelijk, indien zulks
schriftelijk dan wel per e-mail geschiedt voor de overeengekomen datum
van aanvang van de Werkzaamheden en Opdrachtnemer met deze
annulering schriftelijk instemt. In geval van annulering zullen te allen tijde
alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten, waaronder mede
begrepen doch niet uitsluitend reeds ingekochte of bestelde materialen,
reeds bestede arbeidsuren etc., door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
in rekening worden gebracht.
7. De financiële verplichtingen van Opdrachtnemer jegens derden, verband
houdende met de geannuleerde Overeenkomst, welke door
Opdrachtnemer moeten worden nagekomen zullen eveneens volledig aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden
ten gevolge van opzegging van de Overeenkomst.
9. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit
vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Werkzaamheden door
derden te laten verrichten.

E. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke
Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder mede doch niet uitsluitend
begrepen staat van het gebouw, staat van de voegen, de gevel(s), riolering
etc., tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking
van Opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig
alle gegevens en Bescheiden te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet
of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van
de Overeenkomst van belang is of kan zijn.
3. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de door hem aan
Opdrachtnemer verstrekte gegevens en Bescheiden in overeenstemming
zijn met de feiten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid
van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
Opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in lid 1 en/of 2 van dit artikel
niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte gegevens of
Bescheiden niet voldoen aan het in lid 3 van dit artikel bepaalde, zijn de
daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en
is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor
noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken
over de gedeelten van de locatie en/of het terrein waar de
Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien Opdrachtnemer voor of
bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft
medegedeeld dat het voor de uitvoering van de Werkzaamheden
noodzakelijk is dat de locatie en/of het terrein geheel of gedeeltelijk wordt
ontruimd, zorgt Opdrachtgever tijdig voor die ontruiming.
6. Opdrachtgever zorgt er voor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken
over elektriciteit, gas en water. De kosten van elektriciteit, gas en water
ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden zijn voor rekening
van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer zijn
Werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Voorzieningen,
tekeningen, gegevens, goedkeuringen, vergunningen of stukken en/of
gegevens welke relevant zijn voor een juiste uitvoering van de
Werkzaamheden dienen tijdig, in ieder geval drie (3) werkdagen voor start
van de uitvoering, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk ter
beschikking te worden gesteld.
8. Opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
wanneer de uitvoering van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer wordt
vertraagd of indien hij anderszins schade lijdt, doordat Opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel voldoet, tenzij de kosten
en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die
Opdrachtnemer kan worden toegerekend. Voorts heeft Opdrachtnemer het
recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment
dat Opdrachtgever aan de verplichtingen als genoemd in dit artikel heeft
voldaan.
9. Wanneer Opdrachtnemer en Opdrachtgever van mening verschillen over de
vraag of weers- en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op de
Werkzaamheden kunnen hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de
Werkzaamheden niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot
schadevergoeding voortvloeit. Mocht Opdrachtnemer de Werkzaamheden
op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de
uitvoering van de Werkzaamheden voor risico van Opdrachtgever en is
Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de
werkzaamheden een negatief resultaat hebben.

F. Tarieven
1. De in een Overeenkomst vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en
overige (van overheidswege opgelegde) heffingen, alsmede eventuele in
het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder mede
begrepen doch niet uitsluitend transportkosten, hulpmiddelen voor
transport etc., tenzij door Opdrachtnemer anders wordt vermeld.
2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever
wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor
hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een
aanvulling, is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te
geven nadat zij daarvoor akkoord heeft gegeven en Opdrachtgever akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van
Opdrachtnemer op en is voor Opdrachtgever geen grond om de
overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot
wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat
kader te verrichten Werkzaamheden.
5. Opdrachtnemer is bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met
aantoonbare meerdere Werkzaamheden dan voorzien of door vertraging
buiten de schuld van Opdrachtnemer in de uitvoering van de
Werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
6. Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meer
Werkzaamheden verlangt dan wel (de) Werkzaamheden voor een langere
periode verlangt dan is overeengekomen en Opdrachtnemer in staat is aan
deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij
de Overeenkomst worden vastgelegd dan wel digitaal per e-mail worden
bevestigd. De additionele werkzaamheden dienen te worden betaald
overeenkomstig het in artikel J bepaalde.
7. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vooraf vastgesteld bedrag
per Overeenkomst dan wel een vastgesteld uurtarief per gewerkte
tijdseenheid overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde
gerechtigd tot verhoging van dit bedrag/bedragen zonder dat
Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden
te ontbinden, indien de verhoging van het bedrag/bedragen voortvloeit uit
een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving of haar
oorzaak vindt in een stijging van toeslagen op goederen en/of
grondstofprijzen, lonen, sociale lasten etc. of op andere gronden die bij het
aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren.
8. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vooraf vastgesteld bedrag
per Overeenkomst overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde
gerechtigd tot verhoging van dit bedrag zonder dat Opdrachtgever in dat
geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien
de verhoging van het bedrag voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
ingevolge wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die
bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de
Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie (3)
maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend
Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden,
tenzij:
– Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis
van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op
Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

G. Uitvoering van de Overeenkomst, aanvang van de werkzaamheden
en opleverdatum
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt
uitgevoerd.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit
vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Werkzaamheden te laten
verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid
2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Onder aanvangsdatum wordt verstaan de in de Overeenkomst bepaalde
datum waarop de Werkzaamheden aanvangen.
4. Onder opleveringsdatum wordt verstaan de in de Overeenkomst bepaalde
datum waarop de Werkzaamheden worden opgeleverd.
5. De opgave van aanvangsdata en opleveringsdata geschieden altijd bij
benadering. Deze aanvangsdata en opleveringsdata zijn derhalve
indicatief en zijn nimmer fatale termijnen.
6. Een overeengekomen aanvangsdatum en opleveringsdatum gaat pas in
nadat alle noodzakelijke Bescheiden in het bezit van Opdrachtnemer zijn
en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet
geschieden, is verricht, dan wel het gevraagde voorschot is betaald.
7. Opdrachtnemer is verplicht de opgegeven aanvangsdatum en
opleveringsdatum zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel
opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
8. Overschrijding van de opgegeven aanvangsdatum en opleveringsdatum
verplichten Opdrachtnemer niet tot enige vergoeding, en geven
Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te annuleren of te
ontbinden.
9. Opdrachtnemer heeft het recht op verschuiving van de aanvangsdatum
en/of verschuiving/verlenging van de opleveringsdatum indien door
overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende
omstandigheden of door wijzigingen van de Overeenkomt dan wel in de
voorwaarden van uitvoering van de Overeenkomst niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de Werkzaamheden op de
genoemde opleveringsdatum worden (op)geleverd.
10. Indien de aanvang of de voortgang van de Werkzaamheden wordt
vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is,
dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten
door Opdrachtgever te worden vergoed.
11. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Overeenkomst
wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent
tussen partijen overeenstemming is bereikt.
12. Indien uitvoering van de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever
binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de
daaraan verbonden extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer zal een specificatie van die kosten aan Opdrachtgever
doen toekomen.
13. Indien de voorbereiding tot de Werkzaamheden (mede) afhankelijk is van
de door Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst te verstrekken
Bescheiden als bedoeld in lid 6 van dit artikel, aanwijzingen e.d. en
Opdrachtgever te dier zake haar verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet
tijdig nakomt, worden overeengekomen aanvangsdata en opleveringsdata
zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd.
14. Werkzaamheden in gedeelten (deelwerkzaamheden) zijn steeds
toegestaan. Indien Opdrachtnemer de Werkzaamheden in delen zal
verrichten, zal iedere deelwerkzaamheid apart worden gefactureerd. De
bepaling van artikel J is eveneens hier van op toepassing.
15. Indien Opdrachtnemer niet in staat is een volgende deelwerkzaamheid na
te komen, ontslaat dit Opdrachtgever niet van de plicht om de
openstaande bedragen van de vorige deelwerkzaamheden te voldoen.

H. Onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de
aanvang en uitvoering van de Werkzaamheden voordoen, doet
Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan
Opdrachtgever en treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in
overleg.
2. Indien Opdrachtnemer Opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij de
Werkzaamheden te onderbreken, behalve indien de onvoorziene
omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die Opdrachtnemer moet maken in verband met
een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die
redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door Opdrachtgever
worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid voor risico van Opdrachtnemer komt.

I. Overmacht
1. In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht zonder rechterlijke
tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de
Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer
daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor
nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet
meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd. In ieder geval doch niet
uitsluitend wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand,
transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties,
overheidsmaatregelen, verkeersstoornissen, abnormale weers- of
terreinomstandigheden.
3. Indien niet nakoming van de verplichting langer dan één (1) maand duurt,
zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade en
kosten aan de andere partij.
4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van een situatie van overmacht al
gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties
afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

J. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient in geval van een Opdrachtgever niet
handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf betaling te geschieden
gelijk na afronding van de Werkzaamheden (contant/pin). Indien sprake is
van een Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf
dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum,
in euro’s, door middel van stortingen ten gunste van een door Opdrachtnemer
aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.
De door de bank/giro aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als
betalingsdatum aangemerkt.
2. Indien Opdrachtgever zijnde een zakelijke partij handelde in de uitoefening
van een beroep of bedrijf niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde termijn,
dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn
heeft betaald, raakt zij bij het verstrijken van die termijn terstond van
rechtswege in verzuim en is zij, zonder dat een nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment
de wettelijke handelsrente, en indien deze niet geldt, de gewone wettelijke
rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander
onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtgever heeft.
3. Indien Opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon niet handelende in zijn
beroep of bedrijf, derhalve een consument, niet gelijk na afronding van de
Werkzaamheden heeft betaald, raakt zij in verzuim nadat Opdrachtnemer
haar een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever de mogelijkheid biedt alsnog binnen veertien (14) dagen haar
betalingsverplichting na te komen en betaling binnen deze 14-dagen periode
alsnog uitblijft. Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd vanaf het
moment dat zij in verzuim verkeert.
4. Kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de
vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten zijn als volgt vastgesteld:
a. voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, maakt Opdrachtnemer vanaf het moment dat Opdrachtgever
in verzuim is als bedoeld in lid 3 van dit artikel aanspraak op een bedrag
gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de
buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
b. voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of
bedrijf dan maakt Opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van
het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op vergoeding en
betaling van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke
(incasso)kosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van
de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,-. De
vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel
door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de
Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een
voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welk voorschot
Opdrachtgever alsdan verplicht is te voldoen. Opdrachtnemer zal hiervoor
een factuur naar Opdrachtgever sturen. Indien Opdrachtgever nalaat
(tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd,
onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct
opeisbaar.
6. Indien de opdracht voor de uitvoering van de Werkzaamheden door
meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor
zover de Werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht,
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst
voortvloeiende betalingsverplichtingen.
7. Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening van het door hem aan
Opdrachtnemer verschuldigde.

K. Reclame
1. Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk binnen
acht (8) dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar te worden
gemaakt.
2. Een reclame met betrekking tot (een gebrek aan) de verrichte
Werkzaamheden dient schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de dag
waarop de (laatste) Werkzaamheden zijn verricht aan Opdrachtnemer
kenbaar te worden gemaakt. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij het
gebrek aan de verrichte Werkzaamheden redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, dient dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven
(7) dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer
kenbaar te worden gemaakt. De melding door Opdrachtgever dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek (aan de
Werkzaamheden) te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat
te reageren. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te
stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot betaling van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
overeengekomen vergoeding.
4. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer
terecht klaagt, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het
factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende Werkzaamheden voor
eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een
gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere
uitvoering aan de Overeenkomst te geven.
5. Een klacht met betrekking tot (een gebrek aan) de verrichte
Werkzaamheden wordt in elk geval als ongegrond beschouwd indien na
de verrichte Werkzaamheden een verstopping ontstaat als gevolg van
onder andere doch niet uitsluitend verzakkingen, breuk en/of overige
defecten aan de rioleringsstelsels inclusief verstoppingen veroorzaakt
door oneigenlijk gebruik of door voorwerpen, obstakels en/of substanties
die niet behoren te worden afgevoerd via het rioleringsstelsel.
6. Op de in het kader van het overeengekomen Werkzaamheden door
Opdrachtnemer geleverde of gebruikte materialen of onderdelen wordt
een garantie gegeven die de betreffende leverancier in het voorkomende
geval aan Opdrachtnemer verleent, tenzij in de Overeenkomst zelf een
langere of kortere garantietermijn is overeengekomen.
7. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 2 van dit
artikel, wordt Opdrachtgever geacht de verrichte Werkzaamheden,
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden
klachten/reclames niet meer in behandeling genomen en komt
Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, uit welke hoofde dan ook.

L. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en
daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden
verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor
de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt
doordat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke
volgen uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.
3. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever
voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming in de uitvoering c.q. nakoming van de Overeenkomst of op
welke rechtsgrond dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een
samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond
van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, te
vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s)
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot
een maximum van tweemaal het (factuur)bedrag dat door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever in rekening is gebracht conform de Overeenkomst
voor de verrichte Werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is
gelegen. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een
looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag
gesteld op driemaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf (12)
maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan
Opdrachtgever in rekening is gebracht (exclusief omzetbelasting). In geen
geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe
(vermogens)schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer
bedragen dan € 10.000,- (zegge: tienduizend euro).
5. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor
directe (vermogens)schade en is nimmer gehouden tot vergoeding van
indirecte schade, gevolgschade en vervolgschade waaronder mede
begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, milieuschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en immateriële schade van Opdrachtgever,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang
van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien
Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt
doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit de artikel E lid 1 en
2 voortvloeiende informatieverplichting(en) of doordat de door
Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij
krachtens E lid 3 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van Opdrachtnemer.
8. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is
veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de
uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, tenzij die schade mede
is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden bij overschrijding
van een termijn als bedoeld in artikel G.
10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de
aanwezigheid van asbest of soortgelijke zeer schadelijke stoffen, indien
deze aanwezigheid eerst bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt en
Opdrachtgever niet uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst
Opdrachtnemer heeft gewezen op (het risico van) de aanwezigheid van
asbest of dergelijke stoffen.
11. Indien zich een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, is
Opdrachtgever gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
12. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
13. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden
(medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden die het gevolg is van het handelen of nalaten
van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
14. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in
deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit
hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name
onrechtmatige daad.
15. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk,
de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door
herstel of verbetering van de verrichte Werkzaamheden.

M. Elektronische communicatie
1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar
communiceren.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor
schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van
het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –
maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging
bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of
manipulatie van elektronische communicatie door derden of door
programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of
verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en
het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of
andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs
van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming
van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de
computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot
het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

N. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen
op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op
Opdrachtgever volledig door Opdrachtgever zijn voldaan.
2. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst terstond en met directe ingang
ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, door
middel van een aangetekende brief aan Opdrachtgever, indien:
a. Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één van haar
verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst en ondanks een
schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen veertien (14) dagen
haar verplichtingen is nagekomen, tenzij nakoming reeds blijvend
onmogelijk is in welk geval geen ingebrekestelling is vereist, en tenzij
de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis,
deze ontbinding met haar gevolg niet rechtvaardigt;
b. Opdrachtgever in staat van surséance of faillissement is verklaard of
een verzoek daartoe is ingediend;
c. Opdrachtgever wordt ontbonden, althans het besluit hiertoe is
genomen;
d. er beslag op een substantieel deel van de goederen van
Opdrachtgever is gelegd, of Opdrachtgever niet langer het vrije
beheer over zijn vermogen heeft, en dit beslag Opdrachtgever ernstig
belemmert bij de uitvoering c.q. nakoming van de Overeenkomst;
e. na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
f. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
g. indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer
van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
h. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd;
i. Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn/haar
bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot
wijziging in de doelstelling van zijn/haar bedrijf.
3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan
Opdrachtgever daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de Overeenkomst (deels) wordt ontbonden, zijn de vorderingen
van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen,
waaronder omzetverlies.

O. Intellectuele eigendomsrechten
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot
producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover
op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden
gevestigd.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te
verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan
derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig
oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
P. Rechts- en forumkeuze en wijziging voorwaarden
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de
Opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen
en/of aan te vullen.
4. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter
kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende
kracht.
5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn
en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige
bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo
spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de
strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.